makaka segurado kayo at mananatiling ligtas ang inyong personal na data at kumpidensyal.